6/15/17

author photo Views
Trò chơi xây dựng đế chế Europa Universalis IV cho bạn quyền kiểm soát của một quốc gia để hướng dẫn qua nhiều năm để tạo ra một đế chế toàn cầu toàn thế giới. Quy tắc quốc gia của bạn qua nhiều thế kỷ, với sự tự do vô song, độ sâu và độ chính xác lịch sử.
Europa Universalis IV Third Rome


GAME INFO
Title: Immersion Pack - Europa Universalis IV: Third Rome
Genre: Simulation, Strategy
Developer: Paradox Development Studio 
Release Date: 14 Jun, 2017
SYSTEM REQUIREMENTS
MINIMUM:
OS:Windows 7/Windows 8
Processor:Intel® Pentium® IV 2.4 GHz eller AMD 3500+
Memory:2 GB RAM
Graphics:NVIDIA® GeForce 8800 or ATI Radeon® X1900, 512mb video memory required
DirectX®:9.0c
Hard Drive:2 GB HD space
Sound:Direct X- compatible soundcard 
RECOMMENDED:
OS:/Windows 7/Windows 8
Processor:Intel® Pentium® IV 2.4 GHz or AMD 3500+
Memory:2 GB RAM
Graphics:NVIDIA® GeForce 8800 or ATI Radeon® X1900, 1024mb video memory recommended
DirectX®:9.0c
Hard Drive:2 GB HD space
Sound:Direct X-compatible soundcard

>>DOWNLOAD<<
EUROPA UNIVERSALIS IV THIRD ROME
4SHARE FSHARE STEAM GOOGLE V.I.P
- note : Tai 4share ung ho website : download tool getlink 4share
            Link V.I.P never die.
GAME PLAYSCREENSHOT
Europa Universalis IV Third Rome

Europa Universalis IV Third Rome

Europa Universalis IV Third Rome

Europa Universalis IV Third Rome

Europa Universalis IV Third Rome
Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement